Türkiye’nin en köklü tarih dergisi‘nde Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Nisan 2020 – Sayı 400’de yayınlanan Hakan Yılmaz‘ın “Osmanlı Devleti’nin Kurucusunun Gerçek Adı “Osman” mı, “Otman” mı?” başlık yazısı:

“Osman Gâzî ve oğlu Orhan’ın henüz hayatta iken düzenlettirdikleri resmî belgeler ve kendilerine ait çağdaş materyaller üzerinde sâbit ve ortak bir biçimde yer alan “‘Osmân” ismi; onun gerçek adının “Osman”, lâkabının ise “Otman” ya da “Toman” olduğu konusunda aksi yönde başka bir fikir yürütmeye imkân bırakmamaktadır.” 

 Orhan Gâzî’nin Babasını “Osman” Adıyla Tanıttığı Çağdaş Tarihî Kanıtlar 

Orhan Gâzî’nin babasının adının gerçekten “Osmân” olduğuna şahitlik ettiği en eski çağdaş belge; onun ölümünden sadece üç ay sonra, 724 yılı Rebî‘u’l-evvel/1324 yılı Mart ayında Farsça olarak düzenlettiği Mekece Vakfiyesi olup, o burada müteveffâ babasını açıkça: / “Fahrü’d-dîn ‘Osmân” İslâmî ad ve unvânı ile zikretmiştir.37 Bu “’Osmân” ismi, adı geçen vakfiyenin düzenlenişinden sadece üç, Sultan Osman’ın ölümünden ise altı ay sonra Bursa’ya gelerek Orhan Gâzî’yi sarayında ziyâret eden sûfî gezgin Seyyid Kāsım el-Bağdâdî’nin (ö. 750/1349) Seyâhat-nâme’sinin38 orijinal nüshasında da aynen tekrar edilmiştir.39 

Kuruluş devrinde Osmanlı Beylik coğrafyasına gelmiş ilk ve en eski seyyah olan Bağdâdî, Sultan Orhan’ın henüz yeni vefât etmiş olan babasından “Otman”, “Toman” gibi kavmî isimlerden herhangi biriyle değil, doğrudan: “el-merhûmü’l-mağfûr es-Sultân ‘Osmân Hân el-Gâzî” şeklinde söz etmekle kalmamış40; Türk ismi taşıması bir istismar aracına dönüştürülen oğlu Sultan “Orhân Hân”ı ise, -Şamanist olduğuna ilişkin en küçük bir nitelemede dahi bulunmaksızın-: “Halîfetü’l-Âlem”, ““Sultânü’l-İslâm”” ve “ = İslâm dîni uğrunda mücâhid” olarak tasvir etmiş, hatta hem kendisinin hem de neslinin âhir zamâna kadar -Şamanizm ya da başka bir din değil- “İslâm dini” uğrunda savaşa devam etmeleri yönünde duâlar etmiştir.41 

Yazının devamını Türkiye’nin en köklü tarih dergisi Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi Nisan 2020 – Sayı 400‘de bulabilirsiniz. Dergimize abone olabilir veya bu sayıyı satın alabilirsiniz.

Tarih Dergisi

Türkiye’nin en köklü tarih dergisi Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi.

Abone Ol

Tarih Dergisi'ne abone olmak için tıklayınız.

Abone Ol

Satın Al

En yeni sayını satın almak için tıklayınız.

Satın Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir